Försäljningsvillkor KCR

1. Priser

KCR:s priser uppgår till vad som anges i den av KCR från tid till annan tillämpade prislistan.

2. Betalning

All försäljning sker mot kontant betalning eller postförskott, om inte annat har avtalats.

3. Leveranstid och fraktavgifter

Varan skickas normalt från KCR under samma dag som beställningen inkommit, under förutsättning att beställningen gjorts före kl 14.00. Leveranstiden är ca två till tre dagar. Det finns även möjlighet att få varan levererad på ca en dag mot förhöjd leveranskostnad. Kunden svarar för samtliga fraktavgifter.

4. Återköp

KCR lämnar 30 dagar öppet köp på samtliga produkter, dock med följande undantag:

 • Vid retur av KCR effektboxar (person- och lastbilar) får produkten vara använd, men den får inte vara skavd eller på annat sätt skadad.
 • Vid retur skall produkten vara i helt och fungerande skick. Skulle någon komponent vara skadad, debiteras kunden denna kostnad.
 • Vid retur får ej produkten vara smutsig. Den skall vara väl rengjord och i samma skick som när den mottogs av kunden. Om en smutsig vara returneras, debiteras kunden en rengöringskostnad på 400:- + moms.
 • Använda sportluftfilter tas inte i retur.
 • Vid seriell uppgradering lämnas endast fem dagars öppet köp.
 • Vid retur av uppgraderingar (chipstrimning) får produkten vara använd, men den får inte vara skavd eller på annat sätt skadad. Vid retur av uppgraderingar som kräver omlödning skall bytet utföras av KCR. Som ersättning för byte och omlödning har KCR rätt att ta ut en avgift på 700 kr exkl moms.
 • Öppet Köp Garantin gäller endast för KCR:s standardsortiment och gäller således inte för specialbeställda produkter som inte är lagervara hos KCR.

Innan retur sker skall köparen kontakta KCR för godkännande. Återbetalning av köpeskilling för godkända returer skall omgående utbetalas av KCR till köparen via postgiro. Eventuella returfrakter och montering/-demonteringskostnader skall bekostas av köparen.

5. Garanti

KCR svarar för fel som föreligger på produkten vid leverans. KCR lämnar två års funktionsgaranti på effektboxar och chipstrimning.

KCR lämnar ett års garanti på monterings- och lödningsarbete som utförts av KCR. Garantin på monterings- och lödningsarbete gäller inte för det fall att produkten har återlämnats till KCR eller om produkten återköpts enligt Öppet Köp Garanti.

 • Garantin är begränsad till den ursprungliga köparen
 • En kopia av faktura eller annat inköpsbevis krävs
 • Ansvaret för KCR begränsas till reparation eller utbyte av produkten efter eget godtycke
 • Om en produkt repareras eller byts ut förlängs ej garantin

KCR ansvarar inte för fel om KCR kan göra sannolikt att felet beror på:

 • att köparen monterat produkten på felaktigt sätt,
 • att produkten byggts om eller ändrats,
 • att produkten inte skötts eller brukats i enlighet med bruksanvisningen,
 • att produkten utsatts för olyckshändelse eller annan yttre påverkan.

KCR har rätt att kontrollera produkten innan utbyte sker. Defekta produkter utbytes mot motsvarande eller liknande KCR-produkter, köpeskillingen återbetalas normalt inte. Eventuella returfrakter skall bekostas av köparen.

6. Reklamation

Om köparen vill påtala fel skall säljaren underrättas om detta inom skälig tid, normalt 14 dagar efter det att felet upptäckts.

7. Avhjälpande av fel

KCR bestämmer den lämpligaste åtgärden för att avhjälpa fel på produkten. Avhjälpande skall ske inom skälig tid från reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Vid bestämmandet av vad som är skälig tid skall hänsyn bland annat tas till köparens behov av bilen, felets art och omfattning, svårigheter att fastställa felet och den tidpunkt då köparen ställt bilen till KCR:s förfogande.

8. Köparens rättigheter mot KCR

8.1 Konsumentköp

Konsument har under de i konsumentköplagen angivna förutsättningarna rätt till ersättning för skada. KCR friskriver sig från ansvar för det fall att KCR:s bruks-, monterings- och justeringsanvisningar inte har följts.

8.2 Övriga köpare

Om köparen är näringsidkare eller om köparen inte har köpt produkten huvudsakligen för eget bruk gäller följande.

 • KCR svarar endast för utbyte eller reparation av produkten,
 • KCR svarar inte för rese- och transportkostnader i samband med att fel uppstått på produkten,
 • KCR friskriver sig från allt ansvar om inte KCR:s bruks-, monterings- och justeringsanvisningar följts,
 • KCR svarar inte under något förhållande för indirekt förlust, såsom utebliven vinst eller liknande,
 • KCR svarar inte för skador orsakade på annat än den av KCR försålda produkten.

9. Extra motorgaranti

Vissa biltillverkares motorgaranti gäller inte för det fall att bilen ombyggts eller ändrats. Extra motorgaranti kan köpas separat av KCR. Se därtill särskilda villkor.

10. Svensk Bilprovning/Svensk lag

Flera av KCR:s produkter är framtagna och avsedda för sport- och tävlingsbruk, vilket i vissa fall kan innebära att bilen, efter montering av KCR:s produkter, inte längre lagligen kan framföras på allmän väg. Det åligger köparen att kontrollera sitt fordons laglighet samt att vidta och bekosta nödvändiga åtgärder.

11. Uppgiven effekt och bränsleförbrukning

Av KCR uppgivna effekt- och bränsleförbrukningstal är genomsnittliga och varierar därför från fordon till fordon. KCR kan inte garantera att fordonets effekt eller bränsleförbrukning överensstämmer med uppgivna värden.

-- Slut på dokumentet --

Copyright © KCRacing Produkter AB, Sweden. All kopiering/eftertryck förbjudes utan vårt skriftliga medgivande. Uppdaterat 2009-05-01